شرکای تجاری


آکادمی زرین توسط بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازارکار همراهی می‌شود، تا مهارت جویانی که دوره‌های آکادمی را با موفقیت پشت‌سر گذاشته‌اند، بتوانند به راحتی مهارت‌هایی را که کسب کرده‌اند به کارگیرند و در سازمان‌ها باعث هم‌افزایی شوند.